Achtergrond dacAanbesteding vernieuwde Dutch Arctic Circle

Sinds de oprichting van de Dutch Arctic Circle in 2013 is het Arctische maatschappelijke speelveld sterk veranderd. Offshore olie- en gas ontwikkeling neemt af en scheepvaart, toerisme en duurzame energie nemen toe. Dit vraagt ook om een vernieuwde aanpak van de Dutch Arctic Circle. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil als opdrachtgever via de DAC innovatieve en duurzame bedrijfsontwikkeling aanjagen en het DAC netwerk uitbreiden naar andere sectoren en maatschappelijke partners van belang voor duurzame economische ontwikkeling in het Arctische gebied. Nederland Maritiem Land, Leeways Marine en Wing, Partner in Ruimte en Ontwikkeling hebben als consortium ingeschreven op de aanbesteding voor de vernieuwing van de Dutch Arctic Circle en de opdracht gegund gekregen. Samen gaan wij graag deze uitdaging aan.

Ontstaansgeschiedenis Dutch Arctic Circle’

Door klimaatverandering wordt het Noordpoolgebied toegankelijker. De verwachting is dat het economisch gebruik (waaronder scheepvaart, visserij, toerisme) zal toenemen. Tegelijkertijd is dit gebied ecologisch kwetsbaar. De klimatologische en ecologische kenmerken stellen hoge eisen aan het uitvoeren van (economische) activiteiten op het Noordpoolgebied.

Nederland heeft internationaal gezien een sterke positie met haar track record op het gebied van Arctische kennis en maritiem ondernemerschap. Het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheid bundelen hun kennis, kunde en ervaring. Dit doen zij door informatie uit te wisselen, elkaar beter te leren kennen en waar nodig activiteiten en plannen op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt binnen het platform van de Dutch Arctic Circle (DAC).